Karta pobytu czasowego a praca cudzoziemca w Polsce

Cudzoziemcy przebywający na terenie Polski, którzy posiadają kartę czasowego pobytu często zastanawiają się, czy mogą legalnie podjąć pracę zarobkową. Z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemca wynika, że cudzoziemiec posiadający kartę czasowego pobytu w Polsce co do zasady może legalnie podjąć pracę na rzecz podmiotu oraz na warunkach wskazanych w decyzji wojewody. 

Czy cudzoziemiec z kartą pobytu czasowego może legalnie pracować na terenie RP?

Cudzoziemiec mający zezwolenie na pobyt czasowy podczas legalnego pobytu w Polsce jest uprawniony do wykonywania pracy zarobkowej na jej terytorium, jednak wyłącznie na warunkach wskazanych w tym zezwoleniu. Jeżeli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy na rzecz konkretnego podmiotu, to nie posiada tytułu prawnego do podjęcia innej pracy. Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli wojewoda udzielił obcokrajowcowi zezwolenia na pobyt czasowy na przykład w celu połączenia z rodziną, pobytu z małżonkiem-obywatelem RP lub kształcenia się na studiach wyższych w trybie stacjonarnym. W tych przypadkach w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt nie jest wskazany pracodawca i warunki zatrudniania, ale wyłącznie podstawa prawna zwalniająca z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. 

Cudzoziemcy, którzy dopiero złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem pracy, mogą wykonywać pracę pod warunkiem posiadania odrębnego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz pod warunkiem, że wojewoda zamieścił w ich dokumencie podróży stempel potwierdzający złożenie takiego wniosku w ustawowym terminie i bez braków formalnych. 

Warto pamiętać, że zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca udziela się, gdy celem jego przebywania na terytorium Polski jest wykonywanie pracy, a ponadto spełnione są określone warunki, między innymi:

  • cudzoziemiec posiadania ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemiec ma zapewnione w Polsce miejsce zamieszkania,
  • podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Czym jest Niebieska Karta dla cudzoziemca starającego się o pracę w Polsce?

Cudzoziemcy, którzy mają wykształcenie wyższe lub co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych podczas studiów wyższych, mogą ubiegać o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Jest to tak zwana Niebieska Karta lub Blue Card. Uprawnia ona cudzoziemca do wykonywania pracy i pobytu na terytorium Polski przez okres od 15 do 36 miesięcy. 

Każdy cudzoziemiec, który ma zamiar podjąć pracę wymagającą wysokich kwalifikacji podczas ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające uzyskanie wykształcenia kierunkowego lub potwierdzające posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego na stanowisku, na które aplikuje. Ponadto wnioskodawca powinien przedstawić zawartą z pracodawcą umowę, potwierdzającą przyszłe warunki zatrudnienia oraz odpowiednią informację starosty.

Korzyści z posiadania przez cudzoziemca Niebieskiej Karty

Posiadanie przez cudzoziemca Niebieskiej Karty pozwala na podjęcie pracy zarobkowej na rzecz pracodawcy wskazanego w decyzji. Osoba ta może zmienić pracodawcę lub warunki zatrudnienia bez konieczności składania nowego wniosku pobytowego po dwóch pierwszych latach legalnego pobytu na podstawie takiej karty pobytu. 

Pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej umożliwia ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na korzystniejszych warunkach. Ponadto osoba taka może zalegalizować pobyt swoich bliskich, czyli członków rodziny w Polsce. 

Warto wiedzieć, że wnioskowanie przez cudzoziemca o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wymaga od pracodawcy dołączenia do wniosku m.in. dokumentów, które potwierdzają:

  • zamiar powierzenia pracy cudzoziemcowi przez okres powyżej 3 miesięcy,
  • dysponowanie środkami finansowymi oraz źródłami dochodu wystarczającymi do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia cudzoziemcowi pracy.
You May Also Like