Ocena stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych – kiedy należy ją wykonać?

Ochrona środowiska gruntowo-wodnego jest jednym z aspektów, które zostały objęte w polskim ustawodawstwie szczególną troską. Wśród narzędzi, które pozwalają na kontrolę zanieczyszczeń, jest ocena stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych. Kto i kiedy może jej dokonać? W jakich sytuacjach jest zalecana?

Ocena stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych – kto może lub powinien jej dokonać?

 

Ocena stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych to narzędzie pozwalające na monitoring jakości środowiska gruntowo-wodnego i jego ochronę. Zgodnie z polskim ustawodawstwem może jej dokonać:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – jest on uprawniony nie tylko do dokonania oceny gruntowo-wodnego, ale i sprawdzenia lub potwierdzenia występowania zanieczyszczeń,
  • Starosta – dokonuje oceny w związku z prowadzonym wykazem potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  • organy inspekcji ochrony środowiska w zakresie monitoringu stanu środowiska.

Na tym jednak nie koniec. Obowiązek dokonania oceny stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych ciąży również na prowadzącym instalację wymagającą uzyskania bądź zaktualizowania pozwolenia zintegrowanego. Informacja na temat stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie zakładu oraz zanieczyszczeń gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami stwarzającymi ryzyko musi zostać zawarta w tzw. raporcie początkowym.

Co więcej, jeśli prowadzący instalację, dla której wymagany był raport początkowy, chce zakończyć jej eksploatację, musi przedłożyć właściwemu organowi tzw. raport końcowy. Jak sama nazwa sugeruje, określa on stan końcowy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez instalację substancjami stwarzającymi ryzyko. Wymaga to oceny stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych. Uzyskane wyniki porównuje się z wynikami badań i pomiarów zawartymi w raporcie początkowym.

Oceny stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych może, a nawet powinien, dokonać inwestor, który zamierza nabyć teren pod inwestycję. To istotne zwłaszcza w przypadku terenów po obiektach przemysłowych. Nie można bowiem zapominać, że stan środowiska gruntowo-wodnego jest aspektem branym pod uwagę podczas postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Ocena stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych – kiedy warto ją wykonać?

 

Ocena stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych jest obowiązkowa tylko w określonych przypadkach. Niemniej warto ją przeprowadzać również bez wyraźnego nakazu. W jakich sytuacjach nieokreślonych w prawie warto ją wykonać?

Ocena stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych dostarcza istotnych informacji zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy terenu. Może podnieść lub obniżyć wartość gruntu, dając w ten sposób pole do negocjacji cenowych. Dlatego warto ją wykonać przed sprzedażą/nabyciem gruntu.

Z oceny potencjalny inwestor dowie się, czy konieczne będzie dokonanie remediacji, czyli podjęcie działań mających na celu usunięcie lub ograniczenie ilości substancji powodujących ryzyko dla ludzi i środowiska. Bywa to kosztowne i zmniejsza opłacalność inwestycji. Czasem wymaga jedynie czasu, gdyż dochodzi do samooczyszczenia się terenu. W każdym przypadku jest to kwestia indywidualna, którą ocena stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych jest w stanie rozstrzygnąć.

Jej przeprowadzenie przed rozpoczęciem działalności pozwala uniknąć kłopotów. Dla przykładu, budowa osiedla mieszkaniowego, gdzie z uwagi na zanieczyszczenie środowiska mieszkańcy będą chorować, może skutkować koniecznością wypłaty odszkodowań. To dlatego świadome ekologicznie firmy badają grunt pod każdą inwestycję.

Ocena stanu jakości gleby, ziemi i wód podziemnych to ważny dokument, który pozwala rozwiać wszelkie wątpliwości co do stanu środowiska gruntowo-wodnego. Żeby jednak tak się stało, jej przeprowadzenie warto zlecić fachowcom. Firma specjalizująca się w konsultingu w zakresie ochrony środowiska wykona wszystkie niezbędne badania i pomiary.

You May Also Like